Elementor #332

PENGURUS PT. BPRS AMANAH UMMAH

PEMRAKARSA               

  • K.H. Sholeh Iskandar (Alm)

DEWAN KOMISARIS 

  • Drs. H. Djufri Djamaluddin, M.Pd. [Komisaris Utama]

  • H. Didi Hilman, SH, M.Ag. [Anggota Komisaris]

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

  • Prof. DR. K.H. Didin Hafidhuddin, M.S. [Ketua DPS]

  • K.H. Khodamul Quddus [Anggota DPS]

DEWAN DIREKSI

  • H. Taufiq Rahman, S.HI [Direktur Utama]

  • Drs. H. M Abduh Khalid M, M.Si. [Direktur Bisnis]

  • H. Edy Mulyono Muwardi, SH. [Direktur Operasional dan Umum]