Tunaikan Zakat Infaq dan Shadaqah Selamat Dunia Akhirat

Tunaikan Zakat Infaq dan Shadaqah Selamat Dunia Akhirat

Oleh : KH. IBDALSYAH – 13 Januari 2017

Di dalam diri manusia sudah ditanamkan rasa cinta mendalam terhadap harta, cinta harta yang mendalam di dalam hati manusia telah menyebabkan hati tersebut menjadi kotor, tidak peduli halal haram dalam mencari harta, hubbud dunya telah menguasai dirinya.

Harta yang dimiliki oleh seseorang adalah harta Allah, pada saat seseorang dianugerahkan oleh Allah harta maka Allah juga perintahkan agar harta tersebut diinfaqkan dijalan-Nya. surah an-Nur : 33


….dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu

Dalam kondisi apapun baik dalam kondisi lapang, harta melimpah atau dalam kondisi sulit, harta sedikit, namun kondisi ini tidak menghalangi dia untuk berinfaq dan bershadaqah, Allah menyebut orang ini dengan predikat muhsin yaitu orang yang dicintai Allah.

Surat ali imran ayat 134

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dampak Negatif Hubbud dunya :

1. 1. Kufur nikmat, sifat ini akan membawanya kepada azab Allah

…. dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. Surah Ibrahim : 7

2. Menimbulkan penyakit tama’ dan kikir ( bakhil ), sifat ini sangat berbahaya karena akan mendorong perbuatan aniaya atau zhalim

“ Jagalah dirimu agar jangan melakukan kezhaliman karena kezhaliman itru akan membuat seseorang berada dalam kegelapan di akhirat nanti, dan jauhilah dirimu dari sifat kikir, pelit, karena sifat tsb orang menjadi celaka dan membawa pertumpahan darah serta membuat orang menghalalkan yang haram ” Muslim.

Keutamaan Zakat Infaq Shadaqh.

1. Dekat dengan Allah, manusia dan Syurga.

Rasulullah SAW bersabda :

” Orang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga dan jauh dari neraka. Adapun orang yang bakhil jauh dari Allah , jauh dari manusia, jauh dari syurga dan dekat dengan Neraka, seorang yang bodoh tapi pemurah lebih dicintai Allah dari seorang ahli ibadah tapi bakhil ( pelit). Imam at-Tirmizi.

2. Jiwanya menjadi bersih, jadi tenang dan tentram.

Sabda Rasulullah SAW

” Bertaqwalah kepada Allah, tunaikanlah shalat yang lima waktu dan puasalah selama sebulan( ramadhan), bayarkanlah zakat hartamu, maka jiwamu akan baik, serta patuh pada pemimpin, masuklah kamu ke dalam syurga Tuhanmu”. Al-Hakim

3. Tidak ada penyesalan di Akhirat.

Orang yang tidak sempat bershadaqah akan sangat menyesal dan minta kembali ke dunia untuk bershadaqa.

Surah Al-Munafiqun[63] : 10

” dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: “Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?”

4. Tidak akan merugi dan tidak berkurangnya harta:

Surah Fathir [35]: 29-30

” Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka, ( mereka berinfaq) dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi(29) agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.(30)”

5. Selamat dari azab Neraka.

10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?

11. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.